TƯƠNG TÁC TỪ

Các tương tác

 Click xem các video

Mô tả thí nghiệm

1. Tương tác giữa hai nam châm

 

 

[xem thêm]

2. Tương tác giữa dòng điện và nam châm

     Đây là thí nghiệm của Ơ-xtét, một dây dẫn được đặt trùng với phương Bắc - Nam. Khi không có dòng điện trong dây dẫn, kim nam châm đặt bên dưới có phương trùng với dây dẫn. Điều gì xảy ra khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn ?

     Điều gì xảy ra khi đưa nam châm lại gần một bóng đèn dây tóc ?

[Xem thêm]

3. Tương tác giữa các dòng điện

   

    3.1. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều.

      Điều gì xảy ra khi cho hai dòng điện cùng chiều đi qua hai dây dẫn thẳng song song? Các dòng điện thẳng cùng chiều tương tác với nhau như thế nào ?

[Xem thêm]

    3.2. Hai dòng điện thẳng song song ngược chiều.

      Điều gì xảy ra khi cho hai dòng điện ngược chiều đi qua hai dây dẫn thẳng song song? Các dòng điện thẳng ngược chiều tương tác với nhau như thế nào ?

[xem thêm video]

    3.4. Hai dòng điện tròn song song, cùng chiều nhau.

     Ban đầu hai cuộn dây tròn đặt song song nhau. Điều gì xảy ra khi cho hai dòng điện cùng chiều đi qua hai cuộn dây ? Các dòng điện tròn cùng chiều tương tác với nhau như thế nào ?

    3.5. Hai dòng điện tròn song song, ngược chiều nhau.

     Ban đầu hai cuộn dây tròn đặt song song nhau. Điều gì xảy ra khi cho hai dòng điện ngược chiều đi qua hai cuộn dây ? Các dòng điện tròn ngược chiều tương tác với nhau như thế nào ?

    3.6. Các dòng điện trong các vòng dây của cuộn dây dẫn.

     Ban đầu các vòng dây của ống dây tròn dãn cách nhau. Điều gì xảy ra khi cho dòng điện đi qua ?

   

Nguồn video: wfu.edu (from PIRA Demonstration Workshop AAPT 2004)