Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau
 

 
Trần Khánh Duy's Collection
Source: webphysics.davidson.edu & physics.bu.edu